و رفعنا فوقكم الطور

حجّت را بر مردم تمام كرده است. «و رفعنا فوقكم الطّور» به بيان عدّه اى از مفسّران، اين جمله از آيه شريفه درمورد بازگشت موسى (ع) از كوه طور و آوردن الواحى است كه تورات در آن بود و مقررّات خدا و ارزشها و ضدّارزشها همه در آن طرح

2023-02-02
    قوقل ر
  1. Dr
  2. 2 البقرة Al-Baqara
  3. 2:89
  4. حجت مؤکد ہو جائے۔