ر ج ل م ن ه م

-ج م هـ ر-ج ن أ-ج ن ب-ج ن ح-ج ن د-ج ن س-ج ن ف-ج ن ن-ج ن ي-ج هـ د-ج هـ ر-ج هـ ش-ج هـ ض-ج هـ ل-ج هـ م-ج هـ ن آغ‍از ن‍س‍خ‍ه‌: ب‍ازآ ب‍ازآ ه‍ر آن‍چ‍ه‌ ه‍س‍ت‍ی‌ ب‍ازآ گ‍ر ک‍اف‍ر و گ‍ب‍ر و ب‍ت‌پ‍رس‍ت‍ی‌ ب‍ازآ,ان‍ج‍ام‌ ن‍س‍خ‍ه‌: در چ‍ش‍م‍ه‌ ح‍ی‍وان‌ اگ‍ر آی‍د اج‍ل‍ت‌ م‍ه‍ل‍ت‌ ن‍ده‍د ک‍ه‌ آب‌ در ک . ة ن ي مع ج ئ ا نت ى إل ل و ص و لل ل ئ ا س و ال ض بع Aug 27, 2021 · حـ

2023-02-02
    سابق و
  1. ۲۲۸ ص‌
  2. آ أ إ ا ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص
  3. َ كون َ ت َ راء ضْ
  4. َ ْ - لَ َـ ن ت مَ جَدها ِ هْ َ ما بـ َ